اساتید و مربیان

سیفو حسن زاده

سیفو حسن زاده

سی فو شیرویه حسن زاده ، ایشان از اوایل کودکی با ورود به دنیای فوتبال ورزش را آغاز نمودند . دنیای ناسالم فوتبال در آن روزها و فضای غیر اخلاقی حاکم بر آن سبب شد تا ایشان علی رغم استعدادشان از این رشته ورزشی کنارگیری کنند 

در همان ایام ایشان پس از حضور در کلاس کونگ فو توآ ( باشگاه دیهیم ) و مشاهده فضای احترام آمیز هنرهای رزمی پا به این عرصه میگذارند . این انتخاب عملا تمام مسیر زندگی ایشان را تحت تاثیر قرار میدهد

استاد حسن زاده سال ها در این هنررزمی اقدام به فعالیت و تلاش مینمایند ، سال هایی سرشار از امید ، اما پس از رسیدن ایشان به بالاترین مراحل استادی ، با حضور نزد بنیانگذار این هنر رزمی درخواست آموزش های بیشتری مینمایند . سی فو حسن زاده در مورد این ملاقات میفرمایند : " بالاخره بعد از تلاش زیاد و گذر از هفت خان رستم با آقای … ملاقات کردم ! در این ملاقات ایشان بعد از ارائه یک سری حرفهای فلسفی که ارتباطی به هنرهای رزمی نداشت ، بنده را به شاگرد ارشدشان ارجاع دادند . اما بنده قبلا با این فرد ملاقات داشتم و میدانستم چیز بیشتری برای ارائه ندارد  

فهمیدم که اینجا پایان کار است و از این به بعد داستان چیز دیگریست …

سی فو حسن زاده ادامه میدهند : سال ها بعد ، پس از حضور در چین و معبد خنن از بنده خواسته شد که آنچه از هنرهای رزمی میدانم را در قالب فرم ارائه نمایم ! بعد از اجرای فرم های کونگ فو توآ اساتید اظهار داشتند که این فرم ها هیچ ارتباطی به سبک های استاندارد در دنیا ندارد و ترکیبی ناموزون از هنرهای رزمی ژاپنی است ! سپس دائره المعارفی از هنرهای رزمی به بنده عرضه نمودند که تمامیه هنرهای رزمی ریشه دار در آن ثبت شده بود . پس از تورق فراوان هیچگونه نشانه ای از توآ در آن نیافتم ! آنجا بود که فهمیدم در این سال ها چه کلاه گشادی به نام کونگ فو بر سر ما گذاشته بودند !

سیفو حسن زاده